คปภ. เผยสถิติสอบใบอนุญาต ประกันภัย ไตรมาสแรก 2557

ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการ ประกันภัย มากขึ้น ต้องมีการเร่งพัฒนาบุคลากร ประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยสถิติการสอบตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย ไตรมาส 1 ปี 2557 มีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 66,862 ราย สอบผ่านโดยเฉลี่ยร้อยละ 43.91

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครสอบแยกตามประเภท พบว่าการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตมีจำนวนผู้สมัครสอบสูงสุดถึง 45,574 รายคิดเป็นร้อยละ 68 ของผู้สมัครสอบทั้งหมด สอบผ่านทั้งสิ้นร้อยละ 42.47 ในจำนวนนี้เป็นผู้สมัครสอบผ่าน ส่วนภูมิภาคจำนวน 29,036 ราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 63.71 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของธุรกิจ ประกันภัย สู่ภูมิภาคมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตที่ส่งผู้สมัครสอบมากที่สุด 3 อันดับแรกประกอบด้วย บริษัท เอไอเอ จำกัด จำนวน 15,058 ราย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,786 ราย และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,685 ราย และจังหวัดที่มีสถิติการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 16,538 ราย เชียงใหม่ จำนวน 2,957 ราย และขอนแก่น จำนวน 2,718 ราย

รองลงมาคือการสอบประเภทนายหน้าประกันวินาศภัย (บุคคลธรรมดา) มีผู้สมัครสอบจำนวน 12,076 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้สมัครสอบทั้งหมด สอบผ่านทั้งสิ้นร้อยละ 36.05 ตามมาด้วยการสอบประเภทนายหน้าประกันชีวิต (บุคคลธรรมดา) มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 8,131 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 ของผู้สมัครสอบทั้งหมด มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น ร้อยละ 54.23สำหรับการสอบตัวแทนประกันวินาศภัย มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 1,081 ราย มีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น ร้อยละ 42.87

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า หลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม ประกันภัย ไทยมีการขยายตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดตระหนักถึงความสำคัญของการ ประกันภัย มากขึ้น จึงทำให้ต้องมีการเร่งพัฒนาบุคลากร ประกันภัย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในการทำ ประกันภัย ประชาชนควรเลือกซื้อผ่านตัวแทน หรือนายหน้า ประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเท่านั้น รวมถึงเมื่อมีการจ่ายเบี้ย ประกันภัย แล้ว ต้องเก็บเอกสารแสดงการจ่ายเงินทุกครั้ง ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าสู่อาชีพการเป็นตัวแทน ประกันภัย สามารถสมัครสอบได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสถาบัน ประกันภัย ไทย ส่วนนายหน้า ประกันภัย สามารถสมัครสอบได้ที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ หากมีข้อสงสัยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th หรือ สายด่วน ประกันภัย 1186

ที่มา : อาร์วายทีไนน์

This entry was posted in ข่าวประกันภัย and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.