คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ครั้งที่ 2

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ให้แก่ภาคธุรกิจประกันภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับในระยะเวลาอันใกล้นี้

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดสัมมนาทำความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเร่งด่วนที่สำนักงาน คปภ. ได้เสนอขอแก้ไขเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว พร้อมกันนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเรื่องร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยในส่วนของ คนกลางประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการสำคัญการประกันภัย (Insurance Core Principles : ICPs) โดยมีรองเลขาธิการ คปภ. ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 250 คน

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ให้แก่ภาคธุรกิจซึ่งประกอบด้วยบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย รวมถึงให้ภาคธุรกิจประกันภัยได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับในระยะเวลาอันใกล้นี้ พร้อมกับเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย เพื่อสำนักงาน คปภ. จะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ต่อไป ทั้งนี้ผู้แทนจากภาคธุรกิจดังกล่าวถือว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับสภาวการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยอย่างเต็มที่ และเป็นธรรม ซึ่งร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยจะมุ่งเน้นเรื่องการทำงานที่โปร่งใสของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคมากขึ้น

รองเลขาธิการฯ กล่าวเสริมว่า นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายแม่บท ว่าด้วยการประกันภัยในส่วนของคนกลางประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ สามารถรองรับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย ต่อไป

ที่มา : คปภ.


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., นายหน้าประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>